Home arrow Members arrow Conf. Dr. Octavian Ciolpan
Conf. Dr. Octavian Ciolpan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 December 2007

Naţionalitate: Româna

Stare civilă:  Casatorit

Data naşterii: 15 Februarie 1949

Interese: entomologie, monitoringul integrat al sistemelor ecologice 

Detalii:

Titular al următoarelor discipline de la Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti 

 • Entomologie medicală – Programul Master Biologie Medicală
 • Ecologie şi Protecţia mediului - Ciclul licenta in Biologie
 • Educaţie ecologică -Ciclul licenta in Ecologie
 • Monitoringul integrat al sistemelor ecologice Ciclul licenta in Ecologie
 • Entomologie aplicată Ciclul licenta in Ecologie
 • Monitorizarea sistemelor ecologice Ciclul licenta in Ecologie
 • Entomologie generală – Ciclul licenta in Ecologie- Ecologie şi protecţia mediului, perfecţionarea profesorilor de Biologie. 

În afara cursurilor la care sunt titular am efectuat şi lucrărilor practice aferente. Activitatea didactică complexă din cadrul Catedrei de Ecologie, a avut ca rezultat publicarea cursului „Monitoringul integrat al sistemelor ecologice”, iar în cursul anului 2008 va fi predat la tipar cursul de „Entomologie Medicală” prins în planul editorial al editurii Universităţii Bucureşti.În acest interval de timp am coordonat 34 lucrări de licenţă în diferite domenii ale ecologiei, am îndrumat 14 lucrări pentru obţinerea gradului didactic I pentru cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal. De asemenea, am fost în repetate rânduri membru şi secretar al comisiilor de admitere, licenţă,  definitivat şi titularizare, am fost preşedinte şi membru în comisiile pentru acordarea gradului didactic I. Am susţinut prelegeri pe diferite teme de ecologie la Casa Corpului Didactic din Ploieşti şi Târgovişte în cadrul programelor de perfecţionare pentru profesorii de biologie.  

ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA: 

 • - 1981 – 1983.  Analiza sistemică a ecosistemelor din Delta Dunării în vederea prognozei ecologice (ghiolurile Matiţa şi Merhei).
 • - 1984. Evoluţia ecologică a lacurilor de acumulare Porţile de fier I şi II.
 • - 1984.  Studiul unor biocenoze din ecosisteme acvatice specifice ale Deltei Dunării în vederea fundamentării măsurilor de protecţie şi conservare.
 • - 1984. Determinarea biomasei din apele Dunării în zona de intrare în Deltă.
 • - 1983 - 1984. Cunoaşterea biologiei şi ecologiei unor organisme acvatice în condiţii naturale şi experimentale.
 • - 1982 - 1984. Corelaţii între factorii biologici şi hidrologici în ecosistemele naturale din Delta Dunării în condiţiile realizării programului de amenajare şi valorificare integrală a acesteia.
 • - 1984 - 1986. Studiul taxonomic al Dunării în zona Baziaş - Marea Neagră.
 • - 1985 - 1986. Studiul factorilor determinanţi ai productivităţii în ecosisteme reprezentative din Delta Dunării.
 • - 1985 - 1986. Dinamica structurii şi funcţionării biocenozelor din Dunăre şi modificările induse de influenţele antropice (Porţile de Fier I şi II).
 • - 1986. Structura şi evoluţia biocenozelor din Canalul Dunăre - Marea Neagră.
 • - 1986. Studiul treptei biologice a staţiei de epurare de la Combinatul Petrochimic Midia.
 • -1985.  - Studiul biologic al Dunării în zona de intrare în Deltă.
 • -1987 - 1988. Cercetări asupra faunei de ţînţari (Diptera:Culicidae) în ecosisteme din sudul ţării.
 • -1987 - 1988. Cercetări de laborator şi teren asupra eficacităţii unor preparate din Bacillus sphaericus în combaterea ţînţarilor (Diptera:Culicidae).
 • -1989 - 1990. Studiul  aspectelor ecologice ale utilizării preparatelor din Bacillus sphaericus în practica combaterii culicidelor.
 • - 1989 - 1990. Cercetări în vederea stabilirii condiţiilor de introducere a insecticidului bacterian I.C. din Bacillus thuringiensis serotipul H 14 în programele de combatere integrată a culicidelor.
 • - 1990 - 1991. Investigaţii asupra circulaţiei unor arbovirusuri transmise de ţînţari (Diptera:Culicidae) şi căpuşe (Acarina :Ixodidae) în ţara noastră.
 • - 1991 - 1993. Cercetări asupra unor populaţii de ţînţari (Diptera:Culicidae) în vederea fundamentării combaterii lor pe baze ecologice. Responsabil proiect.
 • - 1991 - 1993. Investigaţii bio-ecologice asupra anofelilor potenţial vectori de malarie în foste zone endemice din ţara noastră.
 • - 1994 - 1995. Investigaţii privind agenţi biologici cu efect limitativ asupra populaţiilor de insecte vectoare şi generatoare de disconfort.
 • - 1994 - 1995. Investigarea potenţialului unor plante din flora indigenă de a furniza substanţe insecticide şi/sau repelente pentru combaterea insectelor de importanţă medicală.
 • - 1994 - 1996. Investigaţii ecologice pentru stabilirea unor elemente de prognoză a evoluţiei populaţiilor de anofeli (Diptera:Culicidae) potenţial vectori de malarie în complexul de ecosisteme acvatice şi terestre Comana din Cîmpia Dunării.
 • - 1994 - 1996. EUROPEAN RIVER MARGINS SYSTEM AS INDICATOR OF GLOBAL CHANGES (ERMAS I)
 • - 1994 - 1996. EUROPEAN RIVER MARGINS SYSTEM: ROLE OF BIODIVERSITY IN THE FUNCTIONING OF RIPARIAN SYSTEMS  (ERMAS II).
 • - 1996. Proiectul Tempus CME – 02108 / 96.
 • -  2001 - Grantul 117 CNFIS – Banca Mondială.
 • - 1997 – 2000 “An European Module for Integrated environmental Field Activities”, in the SOCRATES Program, financed by the European Union, 55996 – IC – 2 – 1998 – 1 – RO – ERASMUS – EPS – 1, EM 1997 – 2000
 • - 2002 Contribuţii la emendarea metodologiei descrierii siturilor / habitatelor dinReţeaua Natura 2000 pentru evaluarea rapidă a Biodiversităţii în România (EMREN 2000), Proiect de cercetare 1093 / 2002, Contract CNCSIS  nr.41022/25  2002 – 2004
 • - 2002 Iniţiativă ambientală pentru Parcul IOR şi Zona Fizicienilor – Ramnicu Sarat  4.3. Urban Proiect S.A. – CESEC, Universitatea din Bucureşti, Contract de cercetare nr. 11085/2002  2002 – 2003
 • - 1997 – 2001 “Restructurarea şi redimensionarea activităţilor ecologice pe teren în Universitatea din Bucureşti”, Programul de Reformă a Învăţământului Superior,  Proiect # 228 / 1997 – 2001 finanţat de Banca Mondială
 • - 2003 - Eurolimpacs „Integrated Project to evaluate the Impacts of Global Change on European Freshwater Ecosystems. Project no.GOCE-CT-505540 EU FP  VI. - 2006
 • - 2008 CEEX-BIOTECH nr. 92 din data de 01.08.2006, cu titlul „Investigarea trans-disciplinară sănatate-mediu a re-emergenţei circulaţiei virusului West Nile în condiţiile schimbărilor de mediu din România şi elaborarea strategiei de control al infecţiilor”, Responsabil proiect. 

ALTE ACTIVITATI

În perioada 1978-1981, am fost managerul “Staţiunii pentru Ecositeme acvatice” Sulina, aparţinân de Institutul de Ştiinţe Biologice Bucureşti.  În perioada 1991 – 1993, am fost managerul proiectului „Cercetări asupra unor populaţii de ţînţari (Diptera:Culicidae) în vederea fundamentării combaterii lor pe baze ecologice”.Pentru perioada 2006-2008, sunt responasbilul proiectului CEEX-BIOTECH nr. 92 din data de 01.08.2006, cu titlul „Investigarea trans-disciplinară sănătate-mediu a re-emergenţei circulaţiei virusului West Nile în condiţiile schimbărilor de mediu din România şi elaborarea strategiei de control al infecţiilor”                    

Am făcut parte din colectivul de organizare a numeroase workshopuri şi cursuri intensive în cadrul programelor TEMPUS şi în contextul cooperării dintre Departamentul de Ecologie Sistemică şi alte universităţ şi instituţii (MAB, British Ecological Society, EarthVoice etc.).Pentru perioada 2008-2011, sunt responasbilul proiectului „Elaborarea strategiilor nationale multidisciplinare de avertizare timpurie, monitorizare si control al bolilor re-emergente transmise de tantarii vectori Diptera: Culicidae”, arondate la spatial European de operare. Responsabil proiect. 

PARTICIPARI LA WORKSHOP-URI  

Am participat la o serie de workshop-uri şi dezbateri pe probleme didactice şi de cercetare:

 • - 1981-Lodz, Polonia-Schimb de experienţă-Communicări Aplicaţii de teren şi în laborator, vizitarea unor Parcuri Naţionale
 • - 1992-Paris, Franţa-Institutul Pasteur-Curs de Entomologie Medicală
 • - 1993-Bruxelles, Belgia-Free University-Schimb de experienţă pentru Educaţie ecologică Documentare
 • - 1996-Bruxelles, Belgia-Free University-Schimb de experienţă pentru implementarea sistemului ECT în universităţi 

MEMBRU ÎN SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE NATIONALE:

 • Membru al organizaţiei non-guvernamentale EarthVoice.
 • Membru al Societaţii Române de Ecologie.
 • Membru al Societaţii Române de Entomologie.
 • Membru al Societaţii Internaţionale de Limnologie
 • Membru al Societaţii Române de Parazitologie. 

I. Lista publicaţiilor (din ultimii cinci ani)

A. Cărţi, monografii În ţară:

 • OCTAVIAN CIOLPAN-2005. MONITORINGUL INTEGRAT AL SISTEMELOR ECOLOGICE, Ed. ARS DOCENDI, BUCUREŞTI (ISBN: 973-558-191-4).Capitole în cărţi de specialitate, publicate în edituri internaţionale :
 • C.CIUBUC, O.CIOLPAN – 2006. Weed-bed fauna of the Danube Delta. in DANUBE DELTA Genesis and Biodiversity, ed. C. Tudorancea & M.M.Tudorancea, p.261-289, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.
 • OCTAVIAN CIOLPAN-2008. Artropodele vectori pentru agentii patogeni, Ed. ARS DOCENDI, BUCUREŞTI (ISBN: 978-973-558-379-8).

B. CursuriReviste Internaţionale cotate Thomson ISI (WWW.isinet.com) Reviste integrate în fluxul informaţional internaţional şi indexate în BDI: 

1. ELENA PREDA,  C.CIUBUC, O.CIOLPAN – 2004. RELATIONSHIP BETWEEN CHIRONOMID COMMUNITIES AND RIPARIAN FOREST.   Trav.Mus.Hist.nat."Grigore Antipa" vol. XLVII, p. 335-343. 

D. Brevete--------------Lucrări ştiinţifice prezentate la congrese şi simpozioane naţionale, publicate integral şi în rezumat : F2. Rezumate :IXODES RICINUS (ACARI : IXODIDAE) DENSITY IN TWO FORESTED REGIONS FROM TULCEA COUNTY (CIUCUROVA AND GRECI) – 2007. ELENA CLAUDIA COIPAN, O. CIOLPAN, A.F.VLADIMIRESCU. Revista Română de Parazitologie, Vol.XVII, supliment, p.46.

Ciolpan, O., Gabriela Nicolescu, Elena Claudia Coipan, Vladimirescu, A. – 2008. The importance of permanent monitoring of vector mosquito populations for their control in Romania. XXIII International Congress of Entomology, ICE 2008, Durban, p. 223.               

II. Proiecte de cercetare (din ultimii cinci ani) din 2003 – în ţara

A. Responsabil proiectCEEX-BIOTECH nr. 92 / 01.08.2006, (2006 – 2008)  cu titlul „Investigarea trans-disciplinară sănatate-mediu a re-emergenţei circulaţiei virusului West Nile în condiţiile schimbărilor de mediu din România şi elaborarea strategiei de control al infecţiilor”, Responsabil proiect. PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE Nr. 42125-1/01.10.208 (2008 – 2011) cu titlul „Elaborarea strategiilor nationale multidisciplinare de avertizare timpurie, monitorizare si control al bolilor re-emergente transmise de tantarii vectori Diptera: Culicidae”, arondate la spatial European de operare. Responsabil proiect. 

B. Membru in echipa de cercetare III. Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale (din ultimii cinci ani)

1. Conferinţa Naţională de Parazitologie 8-10 Noiembrie 2007 Constanţa, Romania,

2. Conferinţa Naţională de Parazitologie 8-10 Noiembrie 2008 Cluj Napoca, Romania,

3. XXIII International Congress of Entomology, ICE 2008, Durban.

Last Updated ( Tuesday, 24 March 2009 )
 
< Prev   Next >